განათლება

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაჭრილი აბიტურიენტები და საზღვარგარეთ უნივერსიტეტში სწავლის შანსი

Nusagi

2017 წელს ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე რე­გის­ტრა­ცია 41 200-მდე აბი­ტუ­რი­ენ­ტმა გა­ი­ა­რა. გა­მოც­დე­ბი უკე დამ­თავ­რე­ბუ­ლია. სა­ბო­ლოო პა­სუ­ხე­ბი კი აგ­ვის­ტოს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი. ამ დრო­ის­თვის ცნო­ბი­ლია, რომ 15%-მა უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მოც­და ვერ ჩა­ა­ბა­რა.

გა­სულ წელს რე­გის­ტრა­ცია 42 000-მდე აბი­ტუ­რი­ენ­ტმა გა­ი­ა­რა. მათ­გან 27 782 სტუ­დენ­ტი გახ­და. გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი მი­ი­ღო 6 500-მა აბი­ტუ­რი­ენ­ტმა, ხოლო 4 000-მდე იმ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­ზე ჩა­ი­რი­ცხა, სა­დაც სწავ­ლას სა­ხელ­მწი­ფო სრუ­ლად აფი­ნან­სებს. მა­თი­ვე ცნო­ბით, ჩა­რი­ცხუ­ლია გა­მოც­დებ­ზე გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის 74%-ზე მეტი.

ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2005 წლის შემ­დეგ ტარ­დე­ბა და სტუ­დენ­ტის სტა­ტუ­სის მი­ნი­ჭე­ბა გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბის გარ­და ამ მე­თო­დით ხდე­ბა. სტუ­დენ­ტო­ბა კი ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პე­რი­ო­დია. არა­ფე­რი შე­ედ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გე­ბის გა­გე­ბის მო­მენტს, როცა აც­ნო­ბი­ე­რებ, რომ უკვე სტუ­დენ­ტი ხარ. თუმ­ცა აქვე მე­ო­რე მხა­რე­ცაა – ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­მაც ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ვერ გა­და­ლა­ხეს. მათ­თვის სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბის რამ­დე­ნი­მე გზა არ­სე­ბობს. თი­თო­ე­ულს თა­ვი­სი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი აქვს.

ჩაჭ­რი­ლი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი კვლავ მომ­ზა­დე­ბას და მო­მა­ვალ წელს ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ხე­ლახ­ლა ჩა­ბა­რე­ბას ამ­ჯო­ბი­ნებს ხოლ­მე. თუმ­ცა შე­დე­გად ადა­მი­ა­ნი კარ­გავს მი­ნი­მუმ 1 წელს და საკ­მა­ოდ დიდ თან­ხას. რე­პე­ტი­ტო­რებ­თან მომ­ზა­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე სა­გან­ში დიდ ხარ­ჯებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. და­მო­უ­კი­დებ­ლად მომ­ზა­დე­ბა კი საკ­მა­ოდ რთუ­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, იმ მწა­რე გა­მოც­დი­ლე­ბის შემ­დეგ, რო­მელ­საც გა­მოც­დებ­ზე ჩაჭ­რა ჰქვია.

კი­დევ ერთი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლია. თუმ­ცა ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას ამ­ჯო­ბი­ნებს და მხო­ლოდ პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბას არ სჯერ­დე­ბა. ამი­ტომ ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე ჩაჭ­რი­ლე­ბი პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­ზე სწავ­ლას იშ­ვი­ა­თად იწყე­ბენ.

სამ­წუ­ხა­როდ, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ორი ვა­რი­ან­ტი ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის­თვის ნაკ­ლე­ბად მი­სა­ღე­ბია და ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­და­ზე ჩაჭ­რი­ლე­ბი დიდი თავ­სა­ტე­ხის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდე­ბი­ან ხოლ­მე. ალ­ბათ, მათ­მა უმე­ტე­სო­ბამ არც იცის, რომ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მოხ­ვედ­რა ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის გა­რე­შე გა­ნათ­ლე­ბის და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტრის ბრძა­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნუ­ლის წი­ნა­პი­რო­ბაა, რომ მსურ­ვე­ლი რო­მე­ლი­მე უცხო­ურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში უნდა სწავ­ლობ­დეს.

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის ანა მა­ი­სუ­რა­ძის გან­მარ­ტე­ბით, ქარ­თუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მო­ბი­ლო­ბას აქ­ტი­უ­რად უჭერს მხარს.

”ვცდი­ლობთ, მსურ­ვე­ლებს ნაკ­ლე­ბად ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლი, მარ­ტი­ვი პრო­ცე­დუ­რე­ბი შევ­თა­ვა­ზოთ. უცხო­ე­თის უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბი­დან ქარ­თულ უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში გად­მოს­ვლის წი­ნა­პი­რო­ბაა უცხო­ეთ­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბა. უცხო­ეთ­ში მი­ღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბი ად­გი­ლობ­რი­ვად უნდა აღი­არ­დეს და სწო­რედ ეს აღი­ა­რე­ბაა ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბის გა­რე­შე ქარ­თულ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ჩა­რი­ცხვის წი­ნა­პი­რო­ბა. ეს წესი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბი­თაა გა­წე­რი­ლი. ერთი ფან­ჯრის პრინ­ცი­პი გვაქვს. უცხო­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენტს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრში ერთი გან­ცხა­დე­ბა შე­მო­აქვს ჩა­რი­ცხვის მო­თხოვ­ნის­თვის. ჩვენ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბას ვა­კე­თებთ და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო­ში ვგზავ­ნით დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ას, სა­დაც უკვე სა­ბო­ლოო და­დას­ტუ­რე­ბა ხდე­ბა. აღი­ა­რე­ბის მო­მენ­ტში 2 სა­კი­თხი მოწ­მდე­ბა – უცხო­ეთ­ში გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტის ნამ­დვი­ლო­ბა და საგ­ნე­ბის თავ­სე­ბა­დო­ბა. ნამ­დვი­ლო­ბის შე­მოწ­მე­ბის დროს ვა­მოწ­მებთ დო­კუ­მენ­ტი ყალ­ბი ხომ არაა და ასე­ვე, უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, სა­ი­და­ნაც სტუ­დენ­ტი გად­მო­დის, არის თუ არა აღი­ა­რე­ბუ­ლი იმ ქვეყ­ნის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, რო­მელ­შიც ის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს. მო­ბი­ლო­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად სტუ­დენტს 1 სე­მესტრი მა­ინც უნდა ჰქონ­დეს დამ­თავ­რე­ბუ­ლი უცხო­ურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. მო­ბი­ლო­ბის­თვის იქ მი­ღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბი­დან ერ­თის აღი­ა­რე­ბაც საკ­მა­რი­სია. ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი თავ­სე­ბა­დო­ბის დად­გე­ნა უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ხდე­ბა,” – გან­მარ­ტავს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი ანა მა­ი­სუ­რა­ძე.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად იზ­რდე­ბა უცხო­ურ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში გა­მოც­დე­ბის გა­რე­შე მოხ­ვედ­რის მსურ­ველ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა. უცხო­ურ უნ­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში ჩა­ბა­რე­ბა­ში კი ქარ­თვე­ლებს ბა­ზარ­ზე ახ­ლად შე­მო­სუ­ლი ევ­რო­პუ­ლი კომ­პა­ნია International Intellectual Corporation ეხ­მა­რე­ბა. კომ­პა­ნია აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სთა­ვა­ზობს ფი­ნან­სუ­რად მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­საყ­რელ პი­რო­ბებს, სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში სრულ მხარ­და­ჭე­რას და ექ­სკლუ­ზი­ურ სერ­ვი­სებს და­მა­ტე­ბი­თი გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­რე­შე.

სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მდე­ბა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე კომ­პა­ნია ად­გი­ლობ­რივ აბი­უ­რი­ენ­ტებს სთა­ვა­ზობს სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ აღი­ა­რე­ბულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის პროგ­რა­მებს შემ­დეგ ქვეყ­ნებ­ში: კვიპ­რო­სი, პო­ლო­ნე­თი, ლიტ­ვა, ეს­ტო­ნე­თი და უკ­რა­ი­ნა. აღ­ნიშ­ნულ უნი­ვე­რი­ტე­ტებ­ში 1 სე­მესტრის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სტუ­დენტს მო­ბი­ლო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა ქარ­თულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­უძ­ლი­ათ.

ასე რომ, რო­გო­რიც უნდა იყოს თქვე­ნი შე­დე­გე­ბი ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე, იმედს ნუ და­კარ­გავთ. თქვენ მონ­დო­მე­ბის და მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით მა­ინც შეძ­ლებთ სა­სურ­ვე­ლი გა­ნათ­ლე­ბა სა­სურ­ველ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მი­ი­ღოთ.

წყარო: ambebi.ge

Facebook Comments

ავტორის შესახებ

Info Postalioni

AD

Nusagi

ტოპ პოსტები

კატეგორიები

ნახვები

  • 2,328,332 ნახვა
%d bloggers like this: