თავდაცვის სამინისტრო, უწყების საჯარო მოხელეების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, უწყების საშტატო
ნუსხით დამტკიცებული ყველა პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ განცხადებას ავრცელებს.

“საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის, სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშტატონუსხით დამტკიცებული ყველა სხვა პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობრივი სარგო 2018 წლიდან განისაზღვრა “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

შედეგად, 2018 წლამდე არსებული შრომის ანაზღაურების სისტემა შეიცვალა და სახელფასო კოეფიციენტის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნა თანამდებობის ფუნქციების რანგირება და თანამდებობათა კლასიფიცირების სისტემა (“პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისადა იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ” 26.04.2016 წლის N215 მთავრობის დადგენილებით).

შესაბამისად, ცალკეული საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს შრომის ანაზღაურების განსაზღვრა თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში დასაკავებელ პოზიციებზე 2019 წლის ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსის წინ მოხდა არის სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.

ამასთან, 2018 წელს განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის საშტატო ნუსხით განსაზღვრული პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების სამუშაოთა ანალიზი, რომლის მიზანი იყო თითოეული სამუშაოს დეტალური შესწავლა და ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორის იდენტიფიცირება.

სამუშაოთა ანალიზის პროცესში, თანამდებობრივი მოვალეობების შეფასების ანალიტიკური მეთოდით(ფაქტორული სქემით), ასევე დადგინდა თანამდებობათა შეფასების ფაქტორებისა და კრიტერიუმების წონები და კრიტერიუმების აუცილებელი დონეები.

სამუშაოთა ანალიზის შედეგად, ფაქტორული სქემით წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ითვალისწინებს ორგანიზაციის მიერ თანამდებობის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს, აუცილებელ უნარებს,თანამდებობის გავლენასა და სხვა პარამეტრებს, გამოთვლილი იქნა თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულება და სახელფასო კოეფიციენტი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონი” – დანართი (1)-ის შესაბამისად”, – ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორ

Facebook Comments

ახალი დადებული