“სათამაშო აპარატებზე ბოლო ჯეკპოტად თვითმკვლელის თოკი “ჯდება”…

პო­ე­ტი, პრო­ზა­ი­კო­სი, ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძე ქვე­ყა­ნა­ში აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის უმ­ძი­მეს შე­დე­გებს ეხ­მა­უ­რე­ბა და მცი­რე წვლი­ლის შე­ტა­ნას გეგ­მავს თა­მა­შებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შემ­ცი­რე­ბის საქ­მე­ში. მისი თქმით, ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის რეკ­ლა­მა აღარ იქ­ნე­ბა.

“წლე­ბის წინ ერთი კარ­გი თა­ნამ­შრო­მე­ლი გვყავ­და ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში. ცხა­დია, ის ბიჭი ახ­ლაც კარ­გი ბი­ჭია, უბ­რა­ლოდ ჩვენ­თან აღარ მუ­შა­ობს. არ მუ­შა­ობს იმი­ტომ, რომ ყვე­ლამ ერ­თად გა­მოვ­ცა­დეთ, რას უშ­ვე­ბა ადა­მი­ანს ეს დიდი და სა­ში­ნე­ლი მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბა – აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის მო­ნო­ბა ანუ ლუ­დო­მა­ნია.

და­ვი­ნა­ხეთ, სა­დამ­დე შე­იძ­ლე­ბა მი­იყ­ვა­ნოს ამ ერთი და­უკ­ვირ­ვე­ბე­ლი შე­ხედ­ვით, უწყი­ნარ­მა გარ­თო­ბამ, სხვა მხრივ, სრუ­ლი­ად ჯან­სა­ღი ადა­მი­ა­ნი. და­ვი­ნა­ხეთ, რომ უკვე რა­ღაც რე­ლი­გი­ას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბულ ექ­სტაზს და­ემ­სგავ­სა ეს გზა – სხვე­ბი, უბ­რა­ლოდ აღარ ვარ­სე­ბობ­დით და თუ ვარ­სე­ბობ­დით, ამ ყვე­ლაფ­რის დრო­ე­ბით ინ­სტრუ­მენ­ტად – 100 ლა­რის მსეს­ხებ­ლად.

არას­დროს ვი­ტყვი, არც ამ ადა­მი­ა­ნის სა­ხელს და არც იმას – სად მი­ვი­და მისი “ფან­ტა­ზია”. არ ვი­ტყვი, მათ შო­რის იმი­ტო­მაც, რომ მგო­ნია – მას აქვს უკან დაბ­რუ­ნე­ბის შან­სი – ცხოვ­რე­ბა­ში და ბიბ­ლი­ო­თე­კა­შიც.

ცხა­დად მეს­მის, რომ ადა­მი­ა­ნი თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­სე­ბაა იქამ­დე, სა­ნამ სხვას არ აზა­რა­ლებს. ზო­გა­დი დათ­ქმით და უჩარ­ჩოო ფიქ­რი­თაც ასეა – უნდა მო­წევს, უნდა თავს მო­იკ­ლავს და უნდა ითა­მა­შებს.

მაგ­რამ კი­დევ უფრო ცხა­დად მეს­მის და მჯე­რა, რომ ჩვენ – სხვა და­ნარ­ჩე­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი თა­ნაგ­რძნო­ბის არ­სე­ბე­ბი უნდა ვი­ყოთ. უნდა ვე­ცა­დოთ და იმ სივ­რცე­ში, სა­დაც ჩვე­ნი ხმა ფა­სობს, უარი ვუ­თხრათ ამ მო­უ­თო­კავ სენს. ვი­ცით, რომ ვერ და­ვა­მარ­ცხებთ და სულ იარ­სე­ბებს, მაგ­რამ მან­ძილს მა­ინც შე­ვუ­ზღუ­დავთ.

ოპე­რა­ტო­რი სან­დროს ამ­ბა­ვი დიდ გაფრ­თხი­ლე­ბად უნდა იქ­ცეს. თუ რამე არ ვარ, მო­რა­ლის­ტი და მო­რა­ლიზ­მით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. არც იმას ვკი­ცხავ, ვინც თვე­ში ორ­ჯერ ტო­ტა­ლი­ზა­ტორ­ში 10 ლარს დებს და შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­ბუ­ლი ოცი ლა­რით, და­მა­ტე­ბით პრო­დუქტს ყი­დუ­ლობს.

მაგ­რამ იქ, სა­დაც ადა­მი­ა­ნე­ბი თავს კარ­გა­ვენ, სა­დაც სა­თა­მა­შო აპა­რა­ტებ­ზე ბოლო ჯეკპო­ტად თვით­მკვლე­ლის თოკი “ჯდე­ბა” – ხმა უნდა ამო­ვი­ღოთ.

ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ხში­რად იმარ­თე­ბა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, სა­დაც მათ შო­რის აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის რეკ­ლა­მა­საც მოკ­რავთ თვალს. ჩვენ, ამი­ე­რი­დან, გა­დავ­წყვი­ტეთ და ამ­გვარ ბა­ნე­რებს აღარ გან­ვა­თავ­სებთ. ზღვა­ში წვე­თია, მაგ­რამ ეს წვე­თიც, ვინ­მე მწყურ­ვალს დახ­რჩო­ბას აა­რი­დებს” – ვკი­თხუ­ლობთ გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძის პოს­ტში.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ „პა­ლიტ­რა მე­დი­ამ“ აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის რეკ­ლა­მი­რე­ბა­ზე უარი 2016 წლის 15 თე­ბერ­ვლი­დან თქვა. აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გამო გარდაცვლილი თანამშრომლის  ტრა­გე­დი­ის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი არხი სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ეთერ­ში აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის რეკ­ლა­მაზე უარს ამ­ბობს.

„პა­ლიტ­რა მე­დია“ სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი არ­ხის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ე­სალ­მე­ბა და სხვა მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბებ­საც მო­უ­წო­დებს, გა­მო­ი­ჩი­ნონ სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და უარი თქვან აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის რეკ­ლა­მის გან­თავ­სე­ბა­ზე.

წყარო:ambebi.ge

Facebook Comments

ახალი დადებული