სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტთან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ციის პირდაპირი

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტთან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია და­წყო. აქ­ცი­ა­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან, რო­გორც სა­პარ­ლა­მენ­ტო, ისე არა­სა­პარ­ლა­მენ­ტო ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე სა­მო­ქა­ლა­ქო მოძ­რა­ო­ბე­ბის “სირ­ცხვი­ლი­ას” და “შეც­ვა­ლეს” წევ­რე­ბი. აქ­ცი­ის წინ შეს­რულ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ჰიმ­ნი. აქ­ცი­ის სლო­გა­ნია “ერ­თად, ერ­თის წი­ნა­აღ­მდეგ.

სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს შე­ნო­ბის წინ მინ­დი­ნა­რე პრო­ტეტს პუშ­კი­ნის სკვე­რი­დან მსვლე­ლო­ბით მხა­რადმჭე­რებ­თან ერ­თად შე­უ­ერ­თდა “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ობ”. ისი­ნი სკან­დი­რებ­დნენ “შეც­ვა­ლე”. ამა­ვე აქ­ცი­ას შე­უ­ერ­თდნენ პარ­ტია “ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს” წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­ნამ­დე ოპე­რის სა­სახ­ლეს­თან იყ­ვნენ შეკ­რე­ბი­ლე­ბი. აქ­ცი­ას ასე­ვე შე­უ­ერ­თდა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მოძ­რა­ო­ბა “ლელო”. თბი­ლის­ში დღეს მიმ­დი­ნა­რე საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ას შე­უ­ერ­თდნენ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სხვა­დას­ხვა რე­გი­ო­ნე­ბი­და­ნაც.

აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სამ ძი­რი­თად მო­თხოვ­ნას უყე­ნებს: შე­იქ­მნას დრო­ე­ბი­თი ტექ­ნი­კუ­რი მთავ­რო­ბა, 2020 წლის არ­ჩევ­ნე­ბი ჩა­ტარ­დეს პრო­პორ­ცი­უ­ლი წე­სით და და­ი­შა­ლოს დღეს არ­სე­ბუ­ლი ცეს­კო-ს შე­მად­გენ­ლო­ბა.

აქ­ცი­ა­ზე შეკ­რე­ბი­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ ვიდ­რე მათ მო­თხოვ­ნას არ შე­სა­რუ­ლებს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, პრო­ტესტს არ შე­წყვე­ტენ. პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის რო­გორც შიდა, ისე გარე პე­რი­მეტრზე უსაფრ­თხო­ე­ბის დაც­ვის მიზ­ნით, მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია პო­ლი­ცია.

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტთან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია და­წყო. აქ­ცი­ა­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან, რო­გორც სა­პარ­ლა­მენ­ტო, ისე არა­სა­პარ­ლა­მენ­ტო ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე სა­მო­ქა­ლა­ქო მოძ­რა­ო­ბე­ბის “სირ­ცხვი­ლი­ას” და “შეც­ვა­ლეს” წევ­რე­ბი. აქ­ცი­ის წინ შეს­რულ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ჰიმ­ნი. აქ­ცი­ის სლო­გა­ნია “ერ­თად, ერ­თის წი­ნა­აღ­მდეგ.

სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს შე­ნო­ბის წინ მინ­დი­ნა­რე პრო­ტეტს პუშ­კი­ნის სკვე­რი­დან მსვლე­ლო­ბით მხა­რადმჭე­რებ­თან ერ­თად შე­უ­ერ­თდა “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ობ”. ისი­ნი სკან­დი­რებ­დნენ “შეც­ვა­ლე”. ამა­ვე აქ­ცი­ას შე­უ­ერ­თდნენ პარ­ტია “ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს” წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­ნამ­დე ოპე­რის სა­სახ­ლეს­თან იყ­ვნენ შეკ­რე­ბი­ლე­ბი. აქ­ცი­ას ასე­ვე შე­უ­ერ­თდა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მოძ­რა­ო­ბა “ლელო”. თბი­ლის­ში დღეს მიმ­დი­ნა­რე საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ას შე­უ­ერ­თდნენ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სხვა­დას­ხვა რე­გი­ო­ნე­ბი­და­ნაც.

აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სამ ძი­რი­თად მო­თხოვ­ნას უყე­ნებს: შე­იქ­მნას დრო­ე­ბი­თი ტექ­ნი­კუ­რი მთავ­რო­ბა, 2020 წლის არ­ჩევ­ნე­ბი ჩა­ტარ­დეს პრო­პორ­ცი­უ­ლი წე­სით და და­ი­შა­ლოს დღეს არ­სე­ბუ­ლი ცეს­კო-ს შე­მად­გენ­ლო­ბა.

აქ­ცი­ა­ზე შეკ­რე­ბი­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ ვიდ­რე მათ მო­თხოვ­ნას არ შე­სა­რუ­ლებს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, პრო­ტესტს არ შე­წყვე­ტენ. პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის რო­გორც შიდა, ისე გარე პე­რი­მეტრზე უსაფრ­თხო­ე­ბის დაც­ვის მიზ­ნით, მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია პო­ლი­ცია.

Facebook Comments
%d bloggers like this: