სამსახურის გარეშე დარჩენილ პირებს კომპენსაცია 1-ლი მაისიდან ჩაერიცხებათ

Nusagi

დაქირავებულებს, რომლებსაც 2020 წლის პირველ სამ თვეში (იანვარი, თებერვალი, მარტი) ერთხელ მაინც აქვთ აღებული ხელფასი და შემდეგ თვეში (თვეებში) ვეღარ იღებენ შრომის ანაზღაურებას, მთავრობისგან კომპენსაცია მიმდინარე წლის 1-ლი მაისიდან ჩერიცხებათ.

ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, ლაშა ხუციშვილის განმარტებით, ამის შესახებ ინფორმაციას საგადასახადო ორგანოში დამქირავებელი წარადგენს. როგორც მან განაცხადა, აღნიშნული პირების დასახმარებლად  დაწესდა 1200 ლარიანი კომპენსაცია. რომლის გაცემა მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით განხორციელდება.

ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თქმით, კომპენსაციის მოთხოვნისთვის დამქირავებელი ყოველი თვის 15 რიცხვამდე (საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციასთან ერთად) ელექტრონულად, გადამხდელის პირადი ვებგვერდის https://eservices.rs.ge/ მეშვეობით, დადგენილი ფორმით წარმოადგენს იმ პირთა სიას, რომლებზეც ერთხელ მაინც აქვს გაცემული ხელფასი 2020 წლის პირველ კვარტალში და აღარ გაუცია წინა თვეში.

დამქირავებელი ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: დაქირავებულის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; დაქირავებულის საკონტაქტო მონაცემები;·დაქირავებულის საბანკო რეკვიზიტები (ანგარიშის ნომერი). ყოველი თვის 20 რიცხვამდე, დამსაქმებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოამზადებს საკომპენსაციო პირთა ერთიან ბაზას  და გაუგზავნის სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს, საიდანაც მოხდება საკომპენსაციო თანხის ჩარიცხვა პირის საბანკო ანგარიშზე. პირველი საკომპენსაციო თვე იქნება 2020 წლის აპრილი.

Facebook Comments

ახალი დადებული

%d bloggers like this: