პოლიტიკა

“ზოგიერთი ძალიან შემაშფოთებელი განცხადება მოვისმინეთ უმაღლესი პირისგან, თითქოს ტერორიზმს ვაფინანსებთ, ვჩაგრავთ საქართველოს – ბრიუსელსა და სხვა დედაქალაქებში უბრალოდ არ ესმით, რა ხდება” –  პაველ ჰერჩინსკი

პო­ლი­ტი­კო­სებს ბრი­უ­სელ­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის სხვა დე­და­ქა­ლა­ქებ­ში უბ­რა­ლოდ არ ეს­მით თუ რა ხდე­ბა, ასე­თი აბ­სურ­დუ­ლი და ევ­რო­კავ­ში­რი-სა­ქარ­თვე­ლოს ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი რა­ტომ მე­ორ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს უმაღ­ლე­სი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მიერ, – ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ევ­რო­კავ­ში­რის ელჩმა პა­ველ ჰერ­ჩინ­სკიმ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უ­ბარ­ში გა­ნა­ცხა­და.

ელ­ჩის თქმით, ერთ-ერთი ასე­თი ბრალ­დე­ბა ტე­რო­რიზ­მის მხარ­და­ჭე­რა­სა და და­ფი­ნან­სე­ბას ეხე­ბო­და, რაც უსა­ფუძ­ვლოა.

ჰერ­ჩინ­სკის თქმით, ევ­რო­კავ­ში­რი ამა­ყობს დახ­მა­რე­ბით, რო­მე­ლიც მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და და ნე­ბის­მი­ე­რი დე­ტა­ლის, თი­თო­ე­უ­ლი ევ­როს, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ი­ხარ­ჯა, ნახ­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­სა­ბა­მის ვებგ­ვერ­დზე.

ელჩი მწუ­ხა­რე­ბას გა­მოთ­ქვამს და შე­მაშ­ფო­თე­ბელს უწო­დებს სა­ქარ­თვე­ლოს უმაღ­ლე­სი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბის ბრალ­დე­ბებს და იმე­დოვ­ნებს, რომ მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, არ გან­მე­ორ­დე­ბა.

“კონ­კრე­ტულ გან­ცხა­დე­ბებ­ზე კო­მენ­ტა­რის არ­გა­კე­თე­ბის ძა­ლი­ან ნა­თე­ლი პო­ლი­ტი­კა მაქვს, მაგ­რამ იმის თქმა შე­მიძ­ლია, რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზო­გი­ერ­თი ძა­ლი­ან შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი გან­ცხა­დე­ბა მო­ვის­მი­ნეთ სა­ქარ­თვე­ლოს უმაღ­ლე­სი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რის­გან. მათ შო­რის ჩვენ­თვის, ევ­რო­კავ­ში­რის­თვის, ბრალ­დე­ბე­ბი თით­ქოს ტე­რო­რიზმს ვა­ფი­ნან­სებთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თით­ქოს ჩვენ, ევ­რო­კავ­ში­რი, ვჩაგ­რავთ სა­ქარ­თვე­ლოს, ევ­რო­კავ­ში­რის საბ­ჭო­თა კავ­შირ­თან შე­და­რე­ბე­ბი.

ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბი ძა­ლი­ან მამ­წუხ­რებს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში თით­ქმის ორი წლის ყოფ­ნის შემ­დეგ სრუ­ლი­ად მეს­მის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი დის­კურ­სი ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რია. ასე­ვე მეს­მის, რომ, რო­გორც ყვე­ლამ ვი­ცით, უკვე წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ა­ში ვართ.

ვცდი­ლობ ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბი ეს­კა­ლა­ცი­უ­რად არ მი­ვი­ღო, მაგ­რამ რა­ზეც ნამ­დვი­ლად ვნერ­ვი­უ­ლობ არის ის, რომ ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბი ასე­ვე ეს­მით ევ­რო­კავ­ში­რის დე­და­ქა­ლა­ქებ­ში, და ბევრ პო­ლი­ტი­კოსს ბრი­უ­სელ­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის სხვა დე­და­ქა­ლა­ქებ­ში, რომ­ლებ­საც უბ­რა­ლოდ არ ეს­მით თუ რა ხდე­ბა და ასე­თი აბ­სურ­დუ­ლი და ევ­რო­კავ­ში­რი-სა­ქარ­თვე­ლოს ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი რა­ტომ მე­ორ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს უმაღ­ლე­სი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მიერ.

რო­გორც ყვე­ლამ ვი­ცით, ანტი-და­სავ­ლურ პრო­პა­გან­დას­თან ბრძო­ლა მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტია 9 ნა­ბი­ჯი­დან. გულ­წრფე­ლად ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც, რა თქმა უნდა, სრუ­ლი­ად უსა­ფუძ­ვლოა, არ გან­მე­ორ­დე­ბა.

ერთ-ერთი ასე­თი გან­ცხა­დე­ბა გვა­და­ნა­შა­უ­ლებს ტე­რო­რიზ­მის მხარ­და­ჭე­რა­ში, ტე­რო­რიზ­მის და­ფი­ნან­სე­ბა­ში. მინ­და ყვე­ლა თქვენ­განს გა­გი­ზი­ა­როთ, რომ ვა­მა­ყობთ გან­ვი­თა­რე­ბის მხრივ მთე­ლი ჩვე­ნი დახ­მა­რე­ბით, რო­მე­ლიც მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ აქ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ყო­ველ­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბებ­თან მჭიდ­რო მუ­შა­ო­ბით. ჩვენს ვებგ­ვერ­დზე თუ შეხ­ვალთ, ნა­ხავთ ად­გილს, სა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ “პრო­ექ­ტებს” “და­აკ­ლი­კოთ”. გთხოვთ, გა­ა­კე­თეთ ეს. შემ­დეგ გა­და­გა­მი­სა­მარ­თებთ ვეგ­ბერ­დზე eu4georgia.eu-ზე, სა­დაც ნე­ბის­მი­ე­რი დე­ტა­ლი შე­გიძ­ლი­ათ იპო­ვოთ თი­თო­ე­ულ ევ­რო­ზე, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ი­ხარ­ჯა,” – გა­ნა­ცხა­და ჰერ­ჩინ­სკიმ.

Facebook Comments Box

ავტორის შესახებ

Info Postalioni

ტოპ პოსტები

კატეგორიები

ნახვები

  • 7,810,027 ნახვა